Traballa con nós

Traballa con nós

Gustaríache traballar connosco? Enrólate nesta aventura e envíanos o teu CV a buscaonorte@compas.gal e dinos tamén porque che gustaría facelo.

Máis formas de atopar traballo

Competencias:

Artigo 4. Competencia xeral

A competencia xeral do título de técnico superior en Animación Sociocultural e Turística consiste en programar, organizar, pór en práctica e avaliar intervencións de animación sociocultural e turística, promovendo a participación activa das persoas e dos grupos destinatarios e coordinando as actuacións de profesionais e persoal voluntario ao seu cargo. 

Artigo 5. Competencias profesionais, persoais e sociais

As competencias profesionais, persoais e sociais do título de técnico superior en Animación Sociocultural e Turística son as que se relacionan:

a) Obter información utilizando recursos, estratexias e instrumentos de análise da realidade, co fin de adecuar a intervención sociocultural ás necesidades das persoas destinatarias e ao contexto.

b) Elaborar proxectos de intervención sociocultural a partir da información obtida do contexto e das persoas destinatarias, incorporando a toma en consideración das diferenzas sexuais.

c) Dirixir a posta en práctica de proxectos de intervención sociocultural, coordinando as actuacións de profesionais e persoal voluntario ao seu cargo, supervisando a realización das actividades con criterios de calidade e facilitando o traballo en equipo.

d) Deseñar espazos, estratexias e materiais de promoción e difusión de proxectos de intervención sociocultural e aplicar os avances tecnolóxicos do ámbito da comunicación.

e) Organizar departamentos, programas e actividades de animación sociocultural e turística e xestionar a documentación, os recursos, o financiamento e o control do orzamento asignado.

f) Crear, dinamizar e supervisar equipos de monitores e monitoras en proxectos de intervención sociocultural e organizalos en función das actividades.

g) Deseñar, pór en práctica e avaliar actividades lúdicas, culturais e físico-recreativas, seleccionar as estratexias metodolóxicas, organizar os recursos e manexar os equipamentos e os medios técnicos necesarios para o seu desenvolvemento.

h) Proporcionar apoio técnico, documental e loxístico para a constitución e o funcionamento de grupos e asociacións, capacitar as persoas participantes para a autoxestión e facilitar as relacións entre os axentes sociais.

i) Organizar e xestionar os servizos de información xuvenil e realizar actividades de orientación, información e dinamización que atendan as necesidades e as demandas das persoas deste sector de poboación.

j) Deseñar, pór en práctica e avaliar actividades socioeducativas dirixidas á poboación xuvenil, favorecendo a igualdade de oportunidades e aplicando os principios da educación non formal.

k) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas e de dinamización, xestionando os conflitos e promovendo o respecto e a solidariedade.

l) Aplicar os protocolos establecidos en materia de primeiros auxilios en situacións de accidente ou emerxencia.

m) Realizar o control e o seguimento da intervención con actitude autocrítica, aplicando criterios de calidade e procedementos de retroalimentación, para corrixir as desviacións detectadas.

n) Dar resposta a posibles solicitudes, suxestións e reclamacións para cumprir as súas expectativas e lograr a súa satisfacción, con capacidade para usar unha lingua estranxeira.

ñ) Adaptarse ás novas situacións laborais mantendo actualizados os coñecementos científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu ámbito profesional, xestionando a súa formación e os recursos existentes na aprendizaxe ao longo da vida e utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación.

o) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e espírito de mellora no traballo persoal e no dos membros do equipo.

p) Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade e supervisar o seu desenvolvemento, mantendo relacións fluídas, asumindo o liderado e achegando solucións aos conflitos grupais que se presenten.

q) Comunicarse con iguais, superiores, clientela e persoas baixo a súa responsabilidade, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitindo a información e os coñecementos adecuados e respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no ámbito do seu traballo.

r) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do seu traballo e no do seu equipo, supervisar e aplicar os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais, de acordo co establecido pola normativa e cos obxectivos da empresa.

s) Supervisar e aplicar procedementos de xestión da calidade e da accesibilidade e do deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de produción ou prestación de servizos.

t) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa e ter iniciativa na súa actividade profesional, con sentido da responsabilidade social.

u) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación, participando activamente na vida económica, social e cultural.

Máis información