“Advertencia importante: como usuario deste sitio web invitámoste a ler detidamente o seguinte texto legal con carácter previo a facilitar calquera dato de carácter persoal.”

Compás Proxectos cumpre co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 (RGPD) e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como a normativa vixente en cada momento, velando por garantizar un correcto uso e tratamento dos datos personais do usuario. Asímesmo, Compás Proxectos informa que da cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xulio, de Servicios da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico.

Compás Proxectos como titular do sitio web https://compas.gal/,e en cumprimento das obrigas establecidas no artigo 11 e concordantes da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais lle informa en relación coa su política de protección de datos persoais, coa fin de que, de forma expresa, libre, voluntaria, e mediante acción afirmativa decida se desexa facilitar a Compás Proxectos os datos persoais que, no seu caso, lle sexan solicitados no sitio web para a prestación dos servizos ou a venta dos produtos nel ofertados e calquera outra finalidade do responsable do tratamento.

1. Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Compás Proxectos
NIF: 46915377T
Enderezo: Rúa Valdoncel Nº75 Betanzos (A Coruña)
Teléfono: +34 636 044 442
Correo electrónico: buscaonorte@compas.gal
https://compas.gal

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Compás Proxectos recolle datos persoais a través dos distintos formularios e canles que ten habilitados en soporte papel ou en soporte electrónico. En cada un deles descríbese a finalidade do tratamento dos datos na “Información básica sobre Protección de Datos” correspondente, que aquí se amplía con información adicional:

  • Formulario de rexistro: A finalidade do tratamento dos datos vai ser manter relaciones comerciais coas persoas interesadas, como a compra de produtos e servizos de Compás Proxectos na nosa tenda virtual, comunicar a recepción dun pedido ou realizar o envío de dito pedido ao enderezo indicado na compra se así se solicitara.
  • Formulario “Boletín de novidades”: A finalidade do tratamento dos datos persoais vai ser comunicar ás persoas que se rexistraran as novidades nos produtos e servizos que comercializa Compás Proxectos así como as distintas actividades que organiza.
  • Formularios “Actividades”: A finalidade do tratamento dos datos persoais vai ser identificar ás persoas que desexen participar nalgunha das distintas actividades que organiza Compás Proxectos e que requiran dunha inscrición previa por diversos motivos.

Compás Proxectos comprométese a gardar a máxima reserva e confidencialidade sobre a información que lle sexa facilitada.

3. Por canto tempo imos conservar os seus datos?

Os datos persoais proporcionados vanse conservar mentres siga vixente a finalidade pola que se recolleron e non se solicite a súa supresión pola persoa interesada. No caso de inactividade polasúa parte, Compás Proxectos vai conservar os datos de carácter persoal facilitados por un período máximo de cinco anos.

Non obstante o anterior, os datos recollidos mediante o formulario “Emprego” van ser conservados para actuais o futuros procesos de selección de Compás Proxectos durante un período máximo de dous anos dende o envío deses datos polas persoas candidatas.

4. Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A lexitimación para o tratamento dos datos persoais, basease no consentimento expresado pola persoa interesada en manter relacións comerciais con Compás Proxectos, así como no caso de que se executen medidas contractuais ou precontractuais e no interese lexítimo para o establecemento de relacións profesionais e para coñecer a satisfacción dos clientes.

5. A que destinatarios se van comunicar os seus datos?

Os seus datos non se van ceder nin comunicar a terceiros en ningún caso.

6. Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Pode exercer todos os dereitos segundo a lexislación vixente sobre protección de datos.

Obter confirmación por parte do responsable do tratamento de se se están tratando ou non datos persoais que lle incumben. Acceder aos seus datos persoais, solicitar a rectificación de datos inexactos, solicitar a supresión de datos que xa non sexan necesarios para os fins que se recolleron, solicitar a limitación ou oposición do tratamento dos datos, conservándose neste caso unicamente para o exercicio de posibles reclamacións, e solicitar a portabilidade dos seus datos.

En caso de que tratemos os seus datos para algunha finalidade na que solicitáramos o seu previo consentimento, ten dereito a retirar o mesmo en calquera momento sen que isto afecte á licitude do tratamento previo á súa retirada.

Pode exercer os dereitos indicados anteriormente ante o responsable do tratamento, cuxos datos figuran neste documento, achegando o correspondente documento que lle identifique.

Así mesmo, se considera que os seus datos foron tratados de forma inadecuada, terá dereito a presentar unha reclamación diante da Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).